Početna stranica  

Kako je divljač u Hrvatskoj pravno regulirana:
O nama
Divljač

Člankom 2. Zakona o lovu (NN 10/94)
1. Divljač - zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi, na površinama namijenjenim za intenzivni uzgoj divljači ili za njezin uzgoj i razmnožavanje;
Člankom 2. prijedloga novog zakona o lovu
1. Divljač - zakonom određene životinjske vrste koje slobodno žive u prirodi, na površinama namijenjenim za uzgoj ili intenzivni uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korištenja.

Način lova
Novosti
Lovačko obrazovanje
Kontakti
Mačka divlja (Felis silvestris Schr.) i puh veliki (Myoxus glis L.) ne smatraju se divljači na području gdje su zaštićene propisima o zaštiti pojedinih životinjskih vrsta.
 
KRUPNA DIVLJAČ
Jelen obični
(Cervus elaphus L.)
Jelen lopatar
(Dama dama L.)
Jelen aksis
(Axis axis L.)
Srna obična
(Capreolus capreolus L.)
Divokoza
(Rupicapra rupicapra L.)
Muflon
(Ovis aries musimon Pall.)
Svinja divlja
(Sus scrofa L.)

 

ZVIJERI
Medvjed smeđi
(Ursus arctos L.)
Vuk-Canis lupus L.  razred: Sisari (Mammalia L.), red: Zvijeri (Carnivora L.), porodica: Psi (Canidae)
Ris-Lynx lynx L. razred: Sisari (Mammalia L.), red: Zvijeri (Carnivora L.), porodica: Mačke (Felidae)
SITNA DIVLJAČ
Jazavac
(Meles meles L.)
Mačka divlja
(Felis silvestris Schr.)
Kuna zlatica
(Martes martes L.)
Lasica mala
(Mustela nivalis L.)
Kuna bjelica
(Martes foina EHR.)
Dabar
(Castor fiber L.)
Zec obični
(Lepus europaeus Pall.)
Kunić divlji
(Oryctolagus cuniculus L.)
Puh veliki
(Myoxus glis L.)
Lisica
(Vulpes vulpes L.)
Čagalj
(Canis aureus L.)
Tvor
(Mustela putorius L.)
Mungos
(Herpestes ishneumon L.)
Fazan
(Phasianus sp. L.)
Jarebice kamenjarka - grivna
(Alectoris graeca Meissn.)
Trčka skvržulja
(Perdix perdix L.)
Prepelica virđinijska
(Coturnix virginiana L.)
Prepelica pućpura
(Coturnix coturnix L.)
Tetrijeb gluhan
(Tetreo urogallus l.)
Šljuka bena
(Scolopax rusticola L.)
Šljuka kokošica
(Gallinago gallinago L.)
Golub divlji grivnjaš
(Columba palumbus L.)
Golub divlji pećinar
(Columba livia Gmelin.)
Guska divlja glogovnjača
(Anser fabalis Latham.)
Guska divlja lisasta
(Anser albifrons Scopoli.)
Patka divlja gluhara
(Anas platyrhynchos L.)
Patka divlja glavata
(Aythya ferina L.)
Patka divlja kreketaljka
(Anas strepera L.)
Patka divlja krunasta
(Aythya fuligula L.)
Patka divlja kržulja
(Anas crecca L.)
Patka divlja pupćanica
(Anas querquedula L.)
Patka divlja žličarka
(Anas clypeata L.)
Šojka kreštalica
(Garrulus glandarius L.)
Čavka zlogodnjača
(Coloeus monedula L.)
Svraka
(Pica pica L.)
_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved