Jelen obični-Cervus elaphus L.


Trag jelena
Ženka dužina 6-7 cm, širina 4-5 Mužjak dužina 8-9 cm, širina 6-7 cm

Razred: Sisari (Mammalia L.), red: Papkari (Artiodactyla L.), porodica: Jeleni (Cervidae L.)

Iako su najpovoljnija staništa jelenske divljači u ritskim predjelima uz Dunav i Savu, zbog obilja hrane, velikih prostora i dobrih skloništa, jeleni se pojavljuju i u Gorskom kotaru, Lici i Primorju.. Ovisno od uvjeta (hrana, klima, nadmorska visina itd.) jelen može da naraste i do 150 cm, dužine 2-2,75 m a težine i do 300 kg. Ženke (košute) su u pravilu manje i lakše. Potpun razvoj dostižu do šeste godine. Jeleni žive u krdima. 
Boja dlake im je ljeti rđasto-crvena i sa donje strane trbuha svjetlija a zimska sivkasta u raznim nijansama. Dlaka na vratu mužjaka je nešto duža. Mužjak ima rogove koji mogu dostići težinu i do 14 kg a mogu imati preko 26 parožaka. Rogovi počinju rasti već u prvoj godini i to samo dva šiljka bez ruža. U drugoj godini rastu šila sa ružom ali mogu imati po jedan ili dva paroška. U toku razvoja jelenu se povećava broj parožaka i rogovi dobijaju na težini sve do optimalne starosti a zatim opadaju. Rogovi opadaju u veljači i odmah počinju rasti novi koji su u početku prekriveni kožom, tzv. bastom koji jelen trljanjem o drveće odstranjuje. Vid, sluh i posebno njuh kod jelena su odlično razvijeni. 
Hrani se livadskom travom, mladicama i pupovima, korom mladog drveća, šumskim plodovima: kestenom, žirom, divljim voćem i sl, koje naknadno preživa. Usljed pomanjkanja hrane mogu nanositi stanovite štete poljoprivrednim gazdinstvima, zbog čega je potrebno zasijavanje slobodnih površina kukuruzom, repom, topinamburom i sl.. U zimskim uvjetima uobičajeno je izvoditi prihranjivanje uz iznošenje soli što treba raditi tokom cijele godine. Potrebne su mu i veće površine sa vodom radi pića i kaljuženja.
Jeleni se pare krajem avgusta do konca septembra pri čemu dolazi i do čuvenih borbi jelena i rike, što je i najbolje vrijeme za lov. U maju ili junu, košute tele jedno a rijetko dva mladunčeta (teleta), koji imaju dlaku sa pjegama. 
Prirodni neprijatelji jelena su vukovi, medvjed i psi lutalice.

Jelen se na prostorima gdje obitava obično lovi najviše u vrijeme rike, koja počinje početkom septembra i završava oko 20. septembra. U rici je najbolje loviti jelena u paru, tj. po dva lovca zajedno, kako bi jedan rikalicom izazivao jelena na riku, dok se drugi lovac u to vrijeme približava jelenu čija je pažnja usredotočena na riku drugog lovca. Jelena se može loviti i dočekom te šuljanjem u vrijeme kada vremenske prilike to dozvoljavaju (slaba kiša, vlažno tlo), a naročito po tragu na svježe napadlom snijegu.
Košute odnosno telad, love se u pravilu izvan rike šuljanjem ili dočekom, premda se mogu loviti i za vrijeme rike, ali tada ometamo u lovu one koji žele odstrijeliti jelena.
Prema Zakonu o lovstvu za odstrjel jelena koriste se puške sa izolučenim cijevima. Prema podzakonskim aktima za odstrjel jelena najmanja dopuštena kinetička energija zrna na 100 m je 2500 J (džula) a najmanja težina zrna iznosi 8,2 grama. Najveća dopuštena daljina gađanja iznosi 150 m.

_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved