Početna stranica  
Način lovljenja divljači
O nama
Divljač
Zakonom o lovu određeno je da se lov može obavljati samo lovačkim puškama i lovačkim streljivom. Sitnu divljač lovimo puškama s glatkim cijevima, a krupnu divljač puškama s užljebljenim cijevima. Iznimno se lov može obavljati i lukom i strijelom u ograđenim lovištima, a uz posebno odobrenje kao i lov pticama grabljivicama. Samo se puh i kuna mogu loviti zamkama i klopkama. Zakonodavac je odredio da se primjereno snazi i otpornosti divljači upotrebljava i odgovarajuće streljivo.
Način lova
Novosti
Lovačko obrazovanje
Kontakti
Osim ovih zakonskih odredbi pridržavamo se da divljać ne lovimo na hranilicama i na pojilištima te da izbjegavamo odstreliti perspektivno trofejnu divljać .
 
Slika
divljači

KRUPNA DIVLJAČ

Naziv divljači i kratak opis

Najmanja
dopuštena kinetička
energija
zrna na
100m (džula)
Najmanja
dopuštena težina zrna
(grama)
Najveća
dopuštena
daljina
strijeljanja
(metara)
JELEN
Jelen se na našim prostorima obično lovi najviše tijekom rike, koja u nas počinje početkom rujna i završava oko 20. rujna. U rici je najbolje loviti jelena u paru, tj. po dva lovca zajedno, kako bi jedan rikalicom izazivao jelena na riku, dok se drugi lovac u to vrijeme približava jelenu čija je pažnja usredotočena na riku drugog lovca. Jelena se može loviti i dočekom te šuljanjem u vrijeme kada vremenske prilike to dozvoljavaju (slaba kiša, vlažno tlo), a naročito po tragu na svježe napadlom snijegu.
Košute odnosno telad, love se u pravilu izvan rike šuljanjem ili dočekom, premda se mogu loviti i za vrijeme rike, ali tada ometamo u lovu one koji žele odstrijeliti jelena.
2500
8,20
150
DIVLJE SVINJE
Divlje svinje se najviše love dočekom s visokih zasjeda ili prigonom odnosno brakadom, koji su lovovi iznimno dozvoljeni za tu divljač. Obučenost pasa samo za lov divljih svinja nužna je kako oni ne bi uznemiravali druge vrste divljači.
2500
8,20
150
SRNEĆA DIVLJAČ
Srnjaka se najčešće lovi dočekom na livadama na koje pred večer ili u rano jutro dolazi na pašu. Lovimo ga također i šuljanjem za pogodna vremena. U vrijeme parenja tj. koncem srpnja i početkom kolovoza lovi se srnjak vabljenjem oponašajući zov srne.
Srne i lanad lovimo dočekom i šuljanjem, a kako se lov na njih odvija u jesen i zimi, to je šuljanje najčešći način lovljenja, pri čemu se koriste i tragovi na snijegu ukoliko ga ima.
1000
3,24
150
Slika
divljači

SITNA DIVLJAČ

Naziv divljači i kratak opis

Dopušten
promjer sačme
(milimetara)
Najveća
dopuštena
daljina strijeljanja
(metara)
FAZAN
Fazan se lovi psima ptičarima i rjeđe šunjkavcima. Može se loviti prigonom, pogonom i kružnim lovom
3,0 - 3,5
40
ZEC
Zec se lovi psima ptičarima, rjeđe goničima i šunjkavcima. Lov ptičarima je vrlo atraktivan, pa je stoga najčešći na ovom području. Može se loviti prigonom, pogonom i kružnim lovom.
3,0 - 4,0
50
PREPELICA
Prepelica se lovi isto kao i fazan. Lovi se ujutro i navečer na strnjacima (površine s kojih je netom skinuta žitarica, npr. pšenica).
1,7 - 3,5
35
LISICA
Lisica se lovi uglavnom u svakom skupnom lovu. Čest je i pojedinačan lov čekanjem i vabljenjem.
3,5 - 4,5
50
_____________________________________________
Copyright © 2000 - 2006 PC SHIFT, Rijeka, All Rights Reserved